Historie

Telefrukt ble etablert som aksjeselskap i 1993 med Gartnerhallen og Lindheim Produsentlag som eiere, men historien starter mye tidligere.

2020

Telefrukt er landets største og mest moderne fruktpakkeri. Cirka 65% av produksjonen er organisert gjennom Gartnerhallen for levering til Bama. De resterende 35% er organisert gjennom Nordgrønt for levering til Coop.

Telefrukt bidrar til en utvidet eplesesong, og har solgt i 2020 norske epler i desember, januar og februar.

2019

Den store utviklingen i eplevolum gjør at vi trenger mer lagerplass. Vi ser at langtidslagring av norske epler er nødvendig for å tilby forbrukere god kvalitet av norske epler i en utvidet salgssesong.

Et nytt bygg på 1 500 kvm står ferdig, der ULO-teknikk (UltraLavtOksygen) tas i bruk. Det innebærer investeringer på 19 millioner kroner.

Telejuice AS går inn i Epleblomsten AS, og Telefrukt kjøper 50% av Epleblomsten. Dette skal sikre avsetning av industriepler til en god pris.

2018

Vi installerer nye sorteringslinjer for moreller og plommer. Optisk kvalitetssortering av moreller reduserer behovet for mannskap betydelig. Prosjektet innebærer en investering på syv millioner kroner.

Optisk sortering benyttes også til sortering av plommer etter modningsgrad. Dette er et pionerprosjekt, men virker lovende. Målet er at modne plommer distribueres i nærområdet, mens mindre modne plommer går til fjerne destinasjoner.

2014

Et moderne lagerbygg med fire kjøleceller står ferdig til sesongen. Det innebærer en investering på åtte millioner kroner. All lagring av epler skjer nå i egne lokaler.

Telejuice AS etableres sammen med Epleblomsten AS. Selskapet skal produsere eplejuice på plastflasker for Bama.

2013

Prosjektet «Frukt i Fokus» blir etablert med Jan Meland som prosjektleder. Det får stor betydning for utviklingen av produksjonen til alle fruktkulturene i hele regionen.

2010

Gjennomføring av investeringsprosjekt på NOK 30,8 millioner som innebærer

  • Nytt pakkeri på 1 500 kvm
  • Nytt ferdigvarelager på 500 kvm
  • Forsorteringsanlegg for epler
  • Rasjonelle pakkelinjer for forbrukerpakninger
  • Nytt kjøleutstyr som forbedrer nedkjølingskapasitet og lagringsbetingelser
  • Overtagelse av Lindheim Sameigelager
  • Utvidelse av tomt til 16 dekar

Pakkeriet blir tilpasset flere varelinjer og kort leveringstid. Fleksible løsninger, i kombinasjon med dyktige medarbeidere, er med på å sikre god leveringsnøyaktighet.

2009

Frukthåndteringen i Gvarv Fruktlager As (etablert 1960) ble innfusjonert i Telefrukt. Dette ga vesentlig større volum og mere rasjonelle pakkeriløsninger.

Eierstruktureni selskapet ble endret og produsentene styrket sin posisjon. Selskapet eies nå av Bama med 45 %, Telefrukt Produsentlag med 45 % og Gartnerhallen med 10 %. Dette danner et godt grunnlag for samarbeidet framover.

Med overtakelsen av pakkerivirksomheten i Gvarv Fruktlager kom Coop inn som hovedkunde i tillegg til Bama. Frukt fra Telefrukt har idag tilgang til over 80 % av det norske markedet.

Etter tusenårsskiftet

Moreller
Etter et katastrofeår for morellprodusentene i 2000 ble omfattende tiltak satt i gang. Nytt moderne sorteringsanlegg og dekking av morellfelt mot regn skulle sikre jevnere tilførsler til markedet og bedre lønnsomhet for produsentene.

Produksjonsvolumet ble opprettholdt, men arealet og antall produsenter ble redusert Virksomheten til Eksportmoreller ble overtatt av Telefrukt før 2009-sesongen

Etter gode resultater i 2008 og 2009 er optimismen er igjen tilbake blant morell­produsentene. Nye felt etableres og tunneler introduseres i produksjonen.

Plommer
Plommeproduksjonen i Midt-Telemark ble etablert i 1998 og de første avlingene ble omsatt gjennom Gvarv Fruktlager i 2000. Flere produsenter kom med og arealet er er mangedoblet. Telefrukt er idag en viktig aktør i omsetningen av norske kvalitets­plommer.

Epler
Offensiv holdning fra både Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Telemark, Midt-Telemark Landbrukskontor og fruktprodusentene selv har ført til nyetablering og utskifting av fruktfelt i høyt tempo. Dette vil gi bedre avlinger og ytterligere økning i kvaliteten.

Sauarfamiliens etablering av Epleblomsten har gitt mulighet for lokal foredling av fabrikkfrukt. Dette er positivt for produsentene og holder forbrukernes fokus på norske epler gjennom hele året.

90-åra

Lindheim Produsentlag inngikk avtale med Gartnerhallen og dannet Telefrukt AS i 1993. Nytt lagerbygg på 450 kvm med 4 moderne kjølerom ble bygd.

I 1997 ble Bakkemoen Frukt fusjonert inn i Telefrukt. Virksomheten ble drevet fra 2 pakkerier. Bama var den dominerenden kunden, som sikret markedsadgang gjennom Norgesgruppen og Rema 1000.

Oppbygging av morellproduksjon gjennom Eksportmoreller AS ga Telefrukt nye oppgaver. Pakkelinje for moreller ble installert i 1995 og planen var å produsere norske moreller for det europeiske markedet.

80-åra

5 produsenter slo seg sammen i Lindheim Sameigelager og bygde moderne fruktpakkeri på 1 200 kvm som ble tatt i bruk i 1980. Bygget ble utvidet med 400 kvm i 1986 før omdannelsen til aksjeselskap i 1993.

Epleproduksjonen ble lagt om til slank spindel. Det ga et løft i kvaliteten.

50-, 60- og 70-åra

På slutten av 1950 – tallet startet Kittil G. Lindheim pakking av frukt hjemme på Lindheim. Kundene var Chr. Mathiesen, opphavet til dagens Bama, og grossister og torghandlere ellers i landet.

Virksomheten vokste utover på 60 og 70 tallet og K.G. Lindheims fruktpakkeri hadde behov for modernisering og større lokaler.