Om oss og historie 

Om oss

Telefrukt AS ble etablert som aksjeselskap i 1993 med Gartnerhallen og Lindheim Produsentlag som eiere, men historien begynner mye tidligere. Er du interessert i å vite mer, finner du Telefrukts historie nedenfor.

I dag eies Telefrukt av Telefrukt Produsentlag med 45%, Bama med 45%, og Gartnerhallen med 10 %. Vi distribuerer hovedsakelig til Bama og Coop som sørger for at norsk frukt finnes i over 95% av det dagligvaremarkedet i hele Norge. Cirka 65% av produksjonen er organisert gjennom Gartnerhallen for levering til Bama. De resterende 35% er organisert gjennom Nordgrønt SA for levering til Coop.

I tillegg blir frukt levert til foredling som f.eks. til Epleblomsten AS som er et saftpresseri ved Sauar gård på Akkerhaugen. Telefrukt er 50% medeier i Epleblomsten AS.

Historie

2019-2023 

Telejuice AS gikk 2019 inn i saftpresseri Epleblomsten AS, samtidig kjøpte Telefrukt AS 50% av Epleblomsten AS. Dette har og skal sikre avsetning av industriepler lokalt.

På Telefrukt har det de siste årene blitt gjennomført omfattende moderniseringer. Vi har blitt landets største og mest moderne fruktpakkeri. En av våre moderniseringer har vært byggingen av et nytt mottaks- og kjølelager på 1.500 kvm i 2018/19. Bygningen består av 10 lagerceller for lagring av epler i ULO-atmosfære (Ultra Low Oxygen) og i tillegg mottak, kontorrom og et laboratorium. Det var en investering på kr 22,5 millioner gjorde dette mulig og målet er å kunne levere best mulig kvalitet gjennom en lengst mulig tidsperiode til våre kunder.

En større oppgradering av selve pakkeriet skjedde før sesongstart 2022/23. Det ble da byttet ut en sorterings- og pakkelinje for epler. Samtidig ble vannkanalene fornyet og det ble etablert et forsorteringsanlegg. Det vil gjøre Telefrukt i stand til å lagre, sortere og pakke mer effektivt i fremtiden. Før sesongen 2023 ble det tatt flere tiltak for modernisering og strømsparing.

Høsten 2023 begynte også byggetrinn to av ULO bygget som gir 16 ekstra ULO-kjølerom som skal tas i bruk til sesongen 2024/25.

2018 

Telefrukt installerte nye sorteringslinjer for moreller og plommer som innebar en investering på kr 7 millioner. Optisk kvalitetssortering av moreller reduserer behovet for mannskap betydelig og benyttes også til sortering av plommer etter modningsgrad. Dette er har vært et pionerprosjekt med gode resultater. På denne måten kan modne plommer distribueres i nærområdet, mens mindre modne plommer går til fjerne destinasjoner. 

2014 

Et moderne lagerbygg med fire kjøleceller står ferdig til sesongen. Det innebærer en investering på kr 8 millioner. All lagring av epler skjer nå i egne lokaler.
Telejuice AS etableres sammen med Epleblomsten AS. Selskapet produserte eplejuice på plastflasker for Bama.

2013 

Prosjektet «Frukt i Fokus» blir etablert med rådgiver for frukt Jan H. Meland fra Nome og Midt-Telemark Landbrukskontor som prosjektleder. Det får stor betydning for utviklingen av produksjonen til alle fruktkulturene i hele regionen. 

2010 

Gjennomføring av investeringsprosjekt på kr 30,8 millioner som innebærer:

  • nytt pakkeri på 1.500 kvm
  • nytt ferdigvarelager på 500 kvm 
  • forsorteringsanlegg for epler 
  • rasjonelle pakkelinjer for forbrukerpakninger 
  • nytt kjøleutstyr som forbedrer nedkjølingskapasitet og lagringsbetingelser 
  • overtagelse av Lindheim Sameigelager 
  • utvidelse av tomt til 16 dekar

Pakkeriet blir tilpasset flere varelinjer og kort leveringstid. Fleksible løsninger, i kombinasjon med dyktige medarbeidere, er med på å sikre god leveringsnøyaktighet. 

2009 

Frukthåndteringen i Gvarv Fruktlager AS (etablert 1960) ble innfusjonert i Telefrukt AS. Dette ga vesentlig større volum og mere rasjonelle pakkeriløsninger. Med overtakelsen av pakkerivirksomheten i Gvarv Fruktlager kom Coop inn som hovedkunde i tillegg til Bama. Frukt fra Telefrukt hadde tilgang til over 80 % av det norske markedet, i dag har dette økt til over 95%.Eierstrukturen i selskapet ble endret og produsentene styrket sin posisjon. Selskapet eies nå av Bama med 45 %, Telefrukt Produsentlag med 45 % og Gartnerhallen med 10 %. Dette danner et godt grunnlag for samarbeidet framover.

Fra 2000-2009

Moreller
Etter et katastrofeår for morellprodusentene i 2000 ble omfattende tiltak satt i gang. Nytt moderne sorteringsanlegg og dekking av morellfelt mot regn skulle sikre jevnere tilførsler til markedet og bedre lønnsomhet for produsentene.Produksjonsvolumet ble opprettholdt, men arealet og antall produsenter ble redusert. Virksomheten til Eksportmoreller ble overtatt av Telefrukt AS før 2009-sesongen. 

Plommer
Plommeproduksjonen i Midt-Telemark ble etablert i 1998 og de første avlingene ble omsatt gjennom Gvarv Fruktlager i 2000. Flere produsenter kom med, og arealet ble mangedoblet. Telefrukt er en viktig aktør i omsetningen av norske kvalitets­plommer. 

Epler
Offensive holdninger fra både Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Telemark, Midt-Telemark Landbrukskontor og fruktprodusentene selv førte til nyetablering og utskifting av fruktfelt i høyt tempo. Dette ga bedre avlinger og ytterligere økning i kvaliteten.familien Sauar sin etablering av Epleblomsten ga muligheten for lokal foredling av fabrikkfrukt. Dette var svært positivt for produsentene og skapte flere nye gode salgsmuligheter for norsk frukt

1990-2000 

Lindheim Produsentlag inngikk avtale med Gartnerhallen og dannet Telefrukt AS i 1993. Nytt lagerbygg på 450 kvm med 4 moderne kjølerom ble bygd.

I 1997 ble Bakkemoen Frukt fusjonert inn i Telefrukt AS. Virksomheten ble drevet fra 2 pakkerier. Bama var den dominerende kunden, som sikret markedsadgang gjennom NorgesGruppen og Rema 1000.Oppbygging av morellproduksjon gjennom Eksportmoreller AS ga Telefrukt nye oppgaver. Pakkelinje for moreller ble installert i 1995 og planen var å produsere og pakke norske moreller for det europeiske markedet.

1980-1990 

5 produsenter slo seg sammen i Lindheim Sameigelager og bygde moderne fruktpakkeri på 1.200 kvm som ble tatt i bruk i 1980. Bygget ble utvidet med 400 kvm i 1986 før omdannelsen til aksjeselskap i 1993.Epleproduksjonen ble lagt om til slank spindel. Det ga et løft i kvaliteten. 

Fra 1950 til 1980

På slutten av 1950-tallet startet Kittil G. Lindheim pakking av frukt hjemme på Lindheim gård. Kundene var Chr. Mathiesen, opphavet til dagens Bama, og grossister og torghandlere ellers i landet. Virksomheten vokste utover på 60- og 70-tallet og K.G. Lindheims fruktpakkeri hadde behov for modernisering og større lokaler.

Telemark fruktlager i gamle dager