Åpenhetsloven

Telefrukts erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Telefrukt AS, Sauheradvegen 111, 3810 Gvarv, Org.nummer 970 983 503

Hensikten med erklæringen er å skape åpenhet om hvordan Telefrukt arbeider med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av verdenserklæringen om menneskerettigheter og FNs konvensjoner om «Sivile og politiske rettigheter» og «Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter». Med anstendige arbeidsforholdmenes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av. Dette er forankret i den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Dette samsvarer også med organisasjonens innovative, bærekraftige og klimasmarte tenkning: Utvikling som gagner kommende generasjoner. 

Telefrukt forplikter seg til å respektere alle internasjonalt anerkjente grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Slik jobber vi med arbeids- og menneskerettigheter

Vi forventer at våre forretningspartnere og våre leverandører respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Telefrukts kunder skal kunne være trygge på at våre produkter stammer fra verdikjeder som ivaretar mennesket og miljøet.  

Hvis Telefrukt fastslår at det er fare for at vi kan medvirke til negative konsekvenser i leverandørkjeden, vil vi treffe nødvendige tiltak for å stanse eller forebygge en slik medvirkning. Vi vil bruke vår påvirkningskraft til å i størst mulig grad å begrense skadevirkninger forårsaket av en leverandør. Det vil også kunne vurderes å midlertidig avbryte samarbeidet mens igangsatte risikoreduserende tiltak videreføres, eller som en siste instans, trekke seg ut av samarbeidet.

Om aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeder på Telefrukt 

Aktsomhetsvurderingene av våre leverandører har blitt vurdert til lav risiko på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Telefrukts oppgave: 

  • Forankre ansvarlighet i virksomheten 
  • Kartlegge mulige negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 
  • Vurdere risikoen ved de aktuelle negative konsekvensene 
  • Håndtere risikoen gjennom tiltak for å forebygge, stanse eller begrense de negative konsekvensene

Her kan det lastes ned Åpenhetsloven med forskjellige vedlegg:

Gvarv, 1.12. 2023

Telefrukt AS v/ Martin Holtskog